divendres, 12 de juny de 2009

Bang! 11è concurs de còmic per a joves
Data d'entrega fins el 09/10/2009
Participants

S’estableix dues categories de participants:
Categoria A - fins a 18 anys
Categoria B - a partir de 18 anys

Característiques dels treballs

L’extensió dels originals no pot superar quatre fulls de mida DIN A4 per una cara i a una tinta o en color.
Es recomana numerar les planes i posar el títol a la primera.
Els treballs han de ser inèdits, no premiats en altres concursos i escrits en català.
El material imprès es presentarà en qualsevol mètode de reproducció (fotocòpia, fotocòpia a color, impressió digital…).

Presentació dels treballs i terminis

Els treballs concursants han d’ésser presentats a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Reus (plaça del Mercadal, 1 - 43201 Reus) dins el termini que s’estableixi a la convocatòria, la qual serà aprovada per la regidora delegada amb competències en matèria de joventut. Tots aquells treballs que arribin a l’esmentada oficina amb posterioritat a la data i hora previstes, no podran concórrer als premis.

Els treballs s’hauran de presentar en dos sobres:
El primer, que s’identificarà com a sobre número 1, inclourà un exemplar del treball signat amb un pseudònim. A la part exterior del sobre ha de constar el títol del treball, la categoria i el pseudònim.
A part, en un segon sobre tancat (identificat com a sobre número 2), s’hi inclourà les dades del/s participant/s (nom, cognoms, data de naixement, adreça, adreça electrònica, DNI i telèfon de contacte). A la part exterior del sobre ha de constar el títol del treball, la categoria i pseudònim.

En aquest sobre s’inclourà, a més, la següent documentació:

- Una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases i una declaració jurada conforme no s’ha participat en cap altre premi amb el treball presentat.
- Una declaració jurada conforme l’autor o autors no incorren en cap dels supòsits de prohibició d’obtenció de la condició de beneficiari que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Import dels premis

L’Ajuntament de Reus dota el Concurs de Còmic per a Joves amb els següents premis:
Per a la categoria A s’estableix un premi de 300 € i una menció especial d’un lot de còmics o publicacions relacionats amb el món del còmic valorat en 50 €

Per a la categoria B s’estableix un primer premi de 1.200 €, un segon premi de 500 €

Mes informació