dilluns, 29 d’abril de 2013

Concurs d’Il·lustració de la 33a Fira de Calella i l’Alt Maresme.


El Concurs d’Il·lustració té com a objectiu escollir la imatge oficial de la 33a Fira de 
Calella i l’Alt Maresme, que ha de servir de base per a totes les aplicacions de 
disseny de l’esdeveniment.

Temàtica de les il·lustracions

Les il·lustracions presentades han de fer referència a la següent temàtica: 

33a Fira de Calella i l’Alt Maresme 
Mostra de productes, tradicions i costums catalans 
Monogràfic: “Catalunya: les arrels d’un país únic” 
“Terres de l’Ebre” 

Presentació de les il·lustracions 
El període de presentació de les il·lustracions serà del dilluns, 15 d’abril, al 
divendres, 14 de juny de 2013. 


Les il·lustracions s’han de presentar a l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 
Consum, Fires i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Calella (Fàbrica Llobet-Guri, 
C/ Sant Jaume, 339) durant l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de 9 a 
13 hores), podent ésser també enviada per correu certificat. En aquest cas la 
documentació s’haurà de lliurar a l’oficina de correus dins del termini màxim 
establert per a la seva presentació (14 de juny, a les 13 hores), havent-se d’anunciar 
la seva tramesa mitjançant tèlex, telegrama o fax a l’Àrea de Promoció Econòmica, 
Comerç i Consum, Fires i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Calella, el mateix 
dia de la seva presentació sense ultrapassar en aquest darrer cas el termini 
esmentat per a la presentació de les il·lustracions. 

Si l’autor/a volgués enviar la seva obra per mitjà de transportista o correu, ho farà 
pel seu compte i risc i les despeses seran íntegrament al seu càrrec.   

No s’admet la participació via correu electrònic. 

Les il·lustracions no han d’estar signats pel/per la seu/seva autor/a. Cada il·lustració 
s’ha d’acompanyar d’un sobre tancat amb les dades personals de l’autor/a. 
Cada participant pot presentar fins a un total de dues il·lustracions. 

Per cada il·lustració presentada es lliurarà un resguard amb el número d’ordre i la 
data de presentació. 

Els treballs han de ser originals i inèdits. Els/les seus/ves autors/es seran 
responsables davant l’Ajuntament de Calella i de tercers del compliment d’allò 
establert en les presents bases. 

Característiques tècniques de les il·lustracions 

Els/les participants han de presentar la reproducció de les il·lustracions en mida 45 
cm d’ample x 40 cm d’alçada, en posició vertical, sobre suport rígid, a més d’una 
còpia de la il·lustració presentada en format informàtic compatible, en dues 
resolucions: 300 dpi (mida real de 45 x 40 cm) i 72 dpi, per a que l’organització 
pugui reproduir-les mitjançant quadricromia en impressió offset i digital, i puguin ser 
utilitzades per a la seva exposició a la web de Fira de Calella i l’Alt Maresme i als 
diversos perfils de xarxes socials de l’Ajuntament de Calella. 

No s’acceptaran originals. 

Sempre que la il·lustració respongui a la mida especificada anteriorment, els treballs 
es poden realitzar seguint qualsevol estil o tècnica.  

Els drets sobre les imatges exposades en l’obra presentada han de ser propietat de 
l’autor/a. En el supòsit que hi hagi una vulneració de drets de tercers sobre aquestes 
imatges, l’autor/a serà responsable i exonerarà l’Ajuntament de Calella de tota 
responsabilitat. 

Quantia del premi 

El/La guanyador/a obtindrà un premi atorgat per Gelateria Ferretti de Calella, amb 
una dotació econòmica de 700,00