dimarts, 4 de febrer de 2014

II Premi d'Il·lustració Lletra Petita
II PREMI D’IL·LUSTRACIÓ LLETRA PETITA Amb el propòsit de potenciar la formació que es dóna a les escoles d’il·lustració i de 
promocionar els creadors que s’inicien a la professió, l’Associació Professional d’Il·lustradors de 
Catalunya (APIC) i Biblioteques de Barcelona convoquen la segona edició del Premi 

La convocatòria d’aquest premi s’ajustarà a les bases següents: 

BASES  

1. En el II Premi d’il·lustració Lletra Petita 2014 hi podran participar els estudiants d’il·lustració 
de les següents escoles d’il·lustració de Barcelona, aportant la documentació acreditativa: Llotja 
Sant Andreu, Escola Eina, Escola Massana, Escola de la Dona, Bau Escola Superior de Disseny i 
Escola d’Art del Treball.   

Es triaran sis guanyadors per a il·lustrar els calendaris trimestrals de les activitats de 
Biblioteques de Barcelona, per un període de 2 anys a raó de tres il·lustracions a l’any. El premi 
per a cadascun del guanyadors consisteix en una remuneració econòmica de 200 € per 
il·lustració i la publicació de l’obra com a portada del calendari trimestral de les activitats 
infantils de Biblioteques de Barcelona. L’import global del premi és de 1.200 euros. Aquest 
import suposarà el pagament per a les aplicacions en les condicions esmentades al punt 2.  

2. Per concursar es poden presentar fins a dues il·lustracions per a la portada del calendari amb 
el tema: la lectura i els infants. Els guanyadors es comprometen a realitzar, posteriorment, a 
partir de les il·lustracions seleccionades, fins a cinc aplicacions d’una part de cada il·lustració 
per a ser reproduïdes a la pàgina web. Les il·lustracions seran creacions originals del concursant 
que les presenta i respectaran els drets d’autor i d’imatge de tercers. 

Les aplicacions de les il·lustracions seran en el calendari, a la pàgina web de Biblioteques de 
Barcelona i alguns detalls es poden aplicar en altres pàgines del calendari. La cessió dels drets 
de les il·lustracions i de les seves aplicacions quedarà limitada únicament als calendaris, a la 
pàgina web, i la seva vigència coincidirà amb la dels actes de les activitats objecte dels 
mateixos, per un període màxim de tres anys des de la concessió del premi. La cessió es farà en 
exclusiva per aquest període. 

Així mateix, es podran escollir fins a 25 il·lustracions finalistes, a part de les guanyadores, que 
podran ser utilitzades per a fer-ne una exposició a una de les biblioteques de Biblioteques de 
Barcelona, durant el període d’un any. 
3. Les propostes es presentaran impreses, dins d’un sobre, i hauran de tenir una mida de 95mm 
x 140mm (a sang 101mm x 146mm), en format vertical, tenint en compte que la il·lustració s’ha 
d’adaptar al disseny base de la portada que s’adjunta a l’annex. El sobre haurà de tenir el títol 
Premi d’il·lustració Lletra Petita. Els guanyadors es comprometen a lliurar, per a la seva 
posterior reproducció, el document digital en Psd de photoshop, illustrator, Indesign,  Freehand 
i sense acoplar en el cas que hi hagi capes. Les tipografies hauran de ser traçades (en el cas que 
n’hi hagi),  en CMYK i a una resolució de 300 dpi. 

Al dors de la il·lustració lliurada s’haurà d’indicar el nom, cognoms, edat, adreça, telèfon, correu 
electrònic, nom o pseudònim que apareixerà als crèdits del calendari i nom de l’escola on 
cursen els estudis. En un document apart caldrà acreditar que s’està estudiant a una de les 
escoles indicades. Les pàgines presentades a aquest concurs no han d’haver estat publicades ni 
parcialment ni totalment amb anterioritat: només es tindrà en compte el material inèdit. 

Biblioteques de Barcelona no es farà en cap cas responsable dels possibles perjudicis que es 
puguin ocasionar a tercers en cas d’incompliment o infracció per part dels participants de les 
condicions anteriors.  

4. Les propostes podran ser enviades o portades a mà fins al 20 de febrer de 2014, a les 13.00 
hores, al Registre de Biblioteques de Barcelona (La Rambla 88, 3a planta). 

5. Les sis il·lustracions guanyadores i les finalistes seran seleccionades per un jurat format per 
un President: la gerent del Consorci de Biblioteques, i 4 vocals: dos representants de 
Biblioteques de Barcelona, el Director de Programes i Cooperació, i la Cap de Comunicació i 
Premsa, i dos representants de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya: el 
Vicepresident de l’APIC, i un membre de l’APIC.  En cap cas cap membre del jurat serà docent a 
alguna de les escoles que participen en el concurs. Exercirà les funcions de Secretari un 
membre del jurat. 

El premi s’atorgarà per majoria de vots del jurat i aquest té la facultat d’interpretar-ne les 
bases. El seu veredicte és inapel·lable. 

6. Biblioteques de Barcelona notificarà les decisions als guanyadors per correu electrònic, i se’ls 
requerirà perquè en el termini de 10 dies hàbils a partir de la recepció de la notificació 
compareguin a les dependències del CBB, La Rambla, 88 3a planta, per a dur a terme la 
formalització del contracte, el qual implicarà l’acceptació del premi i respectarà l’esperit del 
contracte d’edició consensuat amb l’APIC i Biblioteques de Barcelona. Les persones 
guanyadores es comprometen, amb l’acceptació del premi, a lliurar a Biblioteques de Barcelona 
en el termini màxim d’un mes la seva il·lustració en format digital, segons el punt 3. La documentació es lliurarà al registre del Consorci de Biblioteques de Barcelona (La Rambla, 88 
3a planta). Horari 9.00 a 13.00 h 
  
L’abonament del premi s’efectuarà en el termini màxim d’un mes a partir del lliurament de la 
il·lustració. 

7. Les obres guanyadores està previst que es publiquin durant els tres anys següents a partir de 
la concessió del premi.  

8. En cas que els autors no lliurin, en els terminis establerts per aquestes bases, l’obra en els 
terminis fixats per a la seva publicació i el contracte signat, Biblioteques de Barcelona es reserva 
el dret de retirar-los el premi.  

9. L’APIC i Biblioteques de Barcelona declinen tota responsabilitat pel que fa a l’autenticitat de 
les dades expressades pels participants en els dossiers, així com pel que fa als drets de 
propietat intel·lectual que puguin recaure sobre les il·lustracions presentades. En tot cas, els 
participants seran els únics responsables  i biblioteques de Barcelona es reserva el dret 
d’utilitzar i reproduir les obres exclusivament amb finalitats promocionals del premi i també la 
possibilitat d’exposar les obres guanyadores.  

La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases.  

10. Les obres impreses no guanyadores es podran recollir a la seu de Biblioteques de Barcelona 
a partir de la setmana següent a la proclamació dels guanyadors. Transcorreguts sis mesos des 
d’aquesta data, tenint en compte que no són exemplars únics de les obres, Biblioteques de 
Barcelona no les utilitzarà ni les conservarà, renunciant el seu autor a reclamar-les. 

11. Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, les dades consignades seran incorporades en el fitxer “ACTIVITATS I 
ESDEVENIMENTS CULTURALS” titularitat del CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, 
degudament notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la finalitat de dur a 
terme la gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques 
de Barcelona. D'acord amb l'esmentada normativa es podrà exercir el dret d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta adreçada al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES 
DE BARCELONA, lliurada al Registre del Consorci de Biblioteques,  amb domicili a Les Rambles 
88, 3 planta, 08002 Barcelona, indicant tutela de drets.